ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από 25 Euro
Απλές μεταφράσεις

Μεταφράσεις Βιογραφικών
Μεταφράσεις Συστατικών Επιστολών
Μεταφράσεις Συνοδευτικών Επιστολών

Από 25 Euro
Απλές μεταφράσεις

 

Μεταφράσεις Βιογραφικών
Μεταφράσεις Συστατικών Επιστολών
Μεταφράσεις Συνοδευτικών Επιστολών

Από 40 Euro
Εξειδικευμένες μεταφράσεις

Νομικές Μεταφράσεις
Ιατρικές Μεταφράσεις
Τεχνικές Μεταφράσεις
Οικονομικές Μεταφράσεις
Εμπορικές Μεταφράσεις

Από 40 Euro
Εξειδικευμένες μεταφράσεις

Νομικές Μεταφράσεις
Ιατρικές Μεταφράσεις
Τεχνικές Μεταφράσεις
Οικονομικές Μεταφράσεις
Εμπορικές Μεταφράσεις

Από 60 Euro
Επίσημες μεταφράσεις

Πτυχία
Πιστοποιητικά
Βεβαιώσεις
Νομικά Κείμενα
Ιατρικές Μεταφράσεις

Από 60 Euro
Επίσημες μεταφράσεις

Πτυχία
Πιστοποιητικά
Βεβαιώσεις
Νομικά Κείμενα
Ιατρικές Μεταφράσεις

Από 100 Euro
Ελβετικό βιογραφικό

Σύνταξη βιογραφικού
σύμφωνα με τα Ελβετικά Πρότυπα

Από 100 Euro
Ελβετικό βιογραφικό

Σύνταξη βιογραφικού
σύμφωνα με τα Ελβετικά Πρότυπα

Από 330 CHF/Μην.
Ασφάλιση στην Ελβετία

Οι τιμές στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ποικίλλουν και επηρεάζονται από την ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και άλλους παράγοντες που θέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελβετία. Η τιμή που αναφέρουμε είναι ενδεικτική και δεν αφορά όλες τις υπηρεσίες που αναγράφονται. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο support@jobflix.ch ή για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ασφαλιστικά Συμβόλαια Ζωής,
Νοσοκομειακής Περίθαλψης,
Νομικής Κάλυψης - Εκπροσώπησης
Συνταξιοδοτικά κ.λ.π.

Από 330 CHF/Μην.
Ασφάλιση στην Ελβετία

Ασφαλιστικά Συμβόλαια Ζωής,
Νοσοκομειακής Περίθαλψης,
Νομικής Κάλυψης - Εκπροσώπησης
Συνταξιοδοτικά κ.λ.π.

Οι τιμές στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ποικίλλουν και επηρεάζονται από την ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και άλλους παράγοντες που θέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελβετία. Η τιμή που αναφέρουμε είναι ενδεικτική και δεν αφορά όλες τις υπηρεσίες που αναγράφονται. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο support@jobflix.ch ή για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Επικοινωνία